فرم درخواست معرفی به بازار کار پارسه

ـــــــ فرم درخواست اشتغال پارسه

مشاوره در واستاپ

دریافت رایگان (به ارزش 500,000)
مینی دوره شناخت، تعویض و تست قطعات الکترونیکی

توجه: این هدیه دیگر نمایش داده نمی‌شود!