وبلاگ

اموزش باز و بسته کردن و تعمیر ای پد_iPad Original-iPad_3G

ـــــــ گام 1 : مونتاژ صفحه نمایش

اگر glass صفحه نمایش شکسته شده باشد به وسیله چسب نواری شیشه را کنار هم بچسبانید تا از اسیب دیدگی حین کار چلوگیری کنید.
چسب نواری به صورت واضح روی کل صفحه نمایش بکشید تا همه جا را بپوشاند . این کار باعث میشود تا شیشیه های خرد شده به صورت منسجم در ساختار قرار بگیرندد در زمانی که صفحه نمایش بلند کرده و میکشید.
گام های زیر را دنبال کرده و به توصیه ها به دقت عمل کنید.با این حال هنگامی که شیشه ها شکسته است .به نظر میرسه که به شکستن ادامه میدهد و شما ممکن استت نیاز به استفاده از یک ابزار بلند کردن فلزی برای حرکت شبیه چمچه زنی شیشه ای دارد.

ـــــــ گام 2 : باتری

iPad نشان داده شده در تصویر ممکن است با iPad در دست شما کمی متفاوت باشد اما روند کار همین میباشد.
spudger فلزی را بین لبه سمت راست صفحه نمایش و مونتاژ قاب پشت قرار دهد.
spudgerr از سمت خودتان به سمت جلو بچرخانید تا نوار ها از لبه بالا صفحه نمایش ازاد شوند.

ـــــــ گام 3 :

spudger فلزی دوم را بین لبه بالایی صفحه نمایش و مونتاژ قاب پشت قرار دهید تا از چسبیدن دوباره چسب جلوگیری کنید.
مونتاژ صفحه نمایش را از قاب پشت بلند کنید.

ـــــــ گام 4 :

به بلند کردن صفحه نمایش از قاب پشت در راستای لبه ی پایین و سمت چپ iPad ادامه دهید.
دقت داشته باشید هنگام بالا اوردن لبه بالایی مراقب باشید چون کابل نواری digitizerr در کنار لبه قاب پشت قرار دارد و ممکن است به سادگی اسیب ببیند.

ـــــــ گام 5 :

صفحه نمایش را از لبه پایینی از قاب پشت بلند کنید.
دقت داشته باشید که به طور کامل مونتاژ صفحه نمایش را از iPadd جدا نکنید چون کابل انتن هنوز به اجزا متصل است.

ـــــــ گام 6 :
از لبه صاف spudger استفاده کنید استفاده کنید و نزدیک ترین رابط به پایین iPad را از سئکت خودش روی برد رابط را بلند کنید.

ـــــــ گام 7 :
در گام های پیشرو شما باید سه کابل صفحه نمایش به برد منطقی را قطع کنید .کابل ها برای این اجزای زیر میباشد.
Digitizer
حسگر نور محیط
کابل داده صفحه نمایش

ـــــــ گام 8 :
از لبه صاف ابزار بلند کردن استفاده کنید و فلپ محافظ کابل نواری Digitizer را از سوکت روی برد منطقی بلند کنید.
مطمین شوید فلچ محافظ را بلند کنید نه سوکت اش روی برد منطقی .
کابل های نواری Digitizerr را مستقیم از سوکتش بیرون بکشید.

ـــــــ گام 9 :
از ابزار بلند کردن استفاده کنید و حسگر نوری محیط را از سوکت به ارامی به سمت بالا بکشید و جدا کنید .

ـــــــ گام 10 :

کابل داده صفحه نمایش را از برد اصلی به وسیله بلند کردن PULL-TAB محافطظ پلاستیکی مشکی روی ان قطع کنید.
رابط کابل را از سوکتش جدا کنید.
رابط را به موازات برد منطقی بکشید.

ـــــــ گام 11 :
مونتاژ صفحه نمایش را از مونتاژ قاب پشت جدا کنید.

ـــــــ گام 12 :برد رابط
به وسیله لبه صاف ابزار باز کردن به دقت محافظ رابط انتن را از برد رابط بلند کنید.

ـــــــ گام 13 :
کابل رابط را بلند کرده و به سمت بالا بکشید در جهت اینکه از سوکت روی برد منطقی بیرون بیاید.

ـــــــ گام 14 :
تنها پیچ T5 Torx محافظ برد رابط به قاب پشت را جدا کنید.

ـــــــ گام 15 :
در صورت لزوم لبه راست برد رابط به سمت بالا را بکشید تا از چسب متصل به قاب پشت جدا شود .
برد رابط را از سوکت خودش از برد منطقی بکشید .

ـــــــ گام 16 :برد منطقی
سپر لاستیک EMI که سوکت انتن GPS را میپوشاند را به دقت بلند کنید.
از لبه صاف spudger استفاده و فلپ محافظ کابل نواری GPS متصل به سوکت کابل های GPS روی برد منطقی
مطمین شوید که فلپ محافظ را بلند کرده باشید نه سوکتش روی برد منطقی

ـــــــ گام 17 :
کابل نواری انتن GPS را از سوکت ان بیرون بکشید.

ـــــــ گام 18 : باتری
از لبه صاف spudger استفاده کنید و فلپ محافظ روی جک هدفون و سوکت میکروفون را بلند کنید .
مطمین شوید که فلپ محافظ را بلند کنید نه سوکت روی برد منطقی .
جک هدفون و کابل نواری میکروفن به بیرون از سوکت بکشید.
کابل را به سمت کناره چپ iPadd بکشید.

ـــــــ گام 19 :
از ابزار باز کردن استفاده کنید و رابط برد SIM را از سوکت روی برد منطقی جدا کنید.
این رابط ممکن است به وسیله نوار مشکی رنگی پوشانده شده باشد. به وسیله موچین نوار را بلند کرده و جدا کنید.

ـــــــ گام 20 :
کابل SIM را به سمت پایین iPad برای دسترسی به رابط بلندگو تل کنید.
از لبه صاف SPUDGER استفاده کنید و رابط بلند گو را به سمت بالا و خارج از برد منطقی بیرون بکشید.
از زیر سیم ها رابط بلندگو را بکشید .

ـــــــ گام 21 :
پیچ های محافظ برد منطقی به مونتاژ قاب پشت را باز کرده و جدا کنید.
دوتا پیچ 4.56 T5 Torx میلی متری
دوتا پیچ 3.76 T5 Torx میلی متری

ـــــــ گام 22 :
به وسیله لبه spudger با دقت رابط کابل dock را از روی برد منطقی بکشید .

ـــــــ گام 23:
برد منطقی را به بیرون از مونتاژ قاب پشت بلند کنید.

ـــــــ گام 24 :باطری
از لبه صاف spudger استفاده کنید و چسب محافظ برد SIM به قاب پشت را ازاد کنید.
برد SIM از iPadd را جدا کنید .

ـــــــ گام 25 :
دو تا پیچ 2.84 میلی متری T5 Torx محافظ مونتاژ بلندگو به مونتاژ قاب پشت را باز کرده و جدا کنید.
یک پیچ T5 Torx محافظ کابل dockk وسط به مونتاژ قاب پشت را نیز جدا کنید.

ـــــــ گام 26 :
دو تا پیچ 2.84 میلی متری T5 Torx محافظ کابل رابط dock به قاب پشت را باز کرده و جدا کنید.

ـــــــ گام 27 :
از ابزار spudger استفاده کنید و با دقت پلاستیک محافظ پوشش برد WiFi/Bluetooth و کابل رابط dock را جدا کنید.

ـــــــ گام 28:
با دقت انتن های WiFi/Bluetooth را از سوکت مربوطه روی برد WiFi/Bluetooth بلند کنید.

ـــــــ گام 29 :
کابل رابط dock را به بیرون از مونتاژ قاب پشت بلند کنید.

ـــــــ گام 30 :
کابل یلندگو را از سمت پچ قاب باطری بلند کنید .
انتن Wi-Fii را از بین کانل در مونتاژ بلندگو بلند کنید.

ـــــــ گام 31:

مونتاژ بلندگو را بلند کنید و به سمت جلو هل دهید تا زمانی که پورت سمت پایین قاب پایین به طور واضح دیده شود .

ـــــــ گام 32 :
باطری به وسیله مقداری چسب به قاب پشت متصل شده است . با احتیاط و تامل ادامه دهید.
از لبه صاف spudger استفاده کنید تا به ارامی باطری را از قاب پایین جدا کنید .
به ارامی به باز کردن بزرگ کردن شکاف به وسیله spudgerr ادامه دهید و در طول سمت راست باطری حرکت دهید.

ـــــــ گام 33:
انتهای صاف spudger را زیر لبه بالایی باطری قرار دهید و به جدا کردن چسب باطری ادامه دهید.
به کار خود ادامه دهید تا زمانی که باطری اط قاب پشت ازاد شود.

ـــــــ گام 34 :

وقتی به اندازه کافی ازاد شد به کمک دستتان باطری را از چسب قاب پشت بلند کنید.
باطری را از قاب پشت جدا کنید.

ـــــــ گام 35 : بلندگو ها

از لبه صاف ابزار باز کردن استفاده کنید تا رابط SIM را از سوکت روی برد منطقی جدا کنید.

ـــــــ گام 36 :
کابل SIM را به سمت پشت برگردانید تا به رابط بلندگو دسترسی داشته باشید.
از لبه صاف spudgerr استفاده کنید تا رابط باطری از برد منطقی را بتوانید جدا کنید.

ـــــــ گام 37:

دو تا پیچ 2.84 میلی متری T5 Torx محافظ مونتاژ بلندگو به مونتاژ قاب پشت را جدا کنید.
در صورت لزوم نوار پوشش کابل های Wi-Fii را جدا کنید.

ـــــــ گام 38 :

انت های Wi-Fi را از میان کانال دور تا دور مونتاژ بلندگو بردارید.

ـــــــ گام 39 :

رابط کابل را از زیر چسب مشکی رنگ کنار سمت چپ مونتاژ قاب پشتی بلند کنید.

ـــــــ گام 40:

مونتاژ بلندگو را بلند کنید و به سمت جلو هل دهید تا پورت های زیر مونتاژ قاب پشت به طور واضح دیده شود.

0 0 امتیاز
امتیاز کل
اشتراک گذاری:

جهت مشاوره رایگان در خصوص دوره های آموزشی و یا خرید تجهیزات، شماره تلفن خود را در فرم زیر وارد و ارسال نمایید.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

guest
0 دیدگاه
دیدگاه‌های داخل محتوا
مشاهده همه دیدگاه‌ها
مشاوره در واستاپ

دریافت رایگان (به ارزش 500,000)
مینی دوره شناخت، تعویض و تست قطعات الکترونیکی

توجه: این هدیه دیگر نمایش داده نمی‌شود!