نمونه خوابگاه

نمونه خوابگاه

ـــــــ نمونه خوابگاه های موسسه پارسه

نمونه ای از محیط خوابگاه های طرف قرار داد با انستیتو انفورماتیک پارسه
قیمت های خوابگاه ها با کیفیت های مختلف 500 الی 330 هزار تومان بر مبنی کیفیت و خدمات متغیر می باشد.

مشاوره در واستاپ