قیمت دلار : 11,590تومان - ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - چهارشنبه - ساعت :۵:۰۸

Cp-404-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 13,328,500 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :6,664,250 تومان
مانده بدهی شما : 6,664,250 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
1,771,941 تومان796,378 توماناقساط 12 ماهه
2,072,948 تومان931,662 توماناقساط 10 ماهه
2,524,460 تومان1,134,589 توماناقساط 8 ماهه
3,276,978 تومان1,472,799 توماناقساط 6 ماهه
4,782,016 تومان2,149,221 توماناقساط 4 ماهه
9,297,129 تومان4,178,485 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش