قیمت دلار : 13,980تومان - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - دوشنبه - ساعت :۲۱:۱۴

Cp-404-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 16,077,000 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :8,038,500 تومان
مانده بدهی شما : 8,038,500 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
2,137,337 تومان960,601 توماناقساط 12 ماهه
2,500,416 تومان1,123,782 توماناقساط 10 ماهه
3,045,034 تومان1,368,555 توماناقساط 8 ماهه
3,952,731 تومان1,776,509 توماناقساط 6 ماهه
5,768,126 تومان2,592,416 توماناقساط 4 ماهه
11,214,310 تومان5,040,140 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش