قیمت دلار : 13,170تومان - ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ - دوشنبه - ساعت :۵:۵۷

Cp-404-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 15,145,500 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :7,572,750 تومان
مانده بدهی شما : 7,572,750 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
2,013,500 تومان904,944 توماناقساط 12 ماهه
2,355,542 تومان1,058,670 توماناقساط 10 ماهه
2,868,605 تومان1,289,261 توماناقساط 8 ماهه
3,723,710 تومان1,673,578 توماناقساط 6 ماهه
5,433,921 تومان2,442,212 توماناقساط 4 ماهه
10,564,554 تومان4,748,114 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش