قیمت دلار : 13,160تومان - ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ - سه شنبه - ساعت :۱۹:۱۳

Dh-5860-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 23,688,000 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :11,844,000 تومان
مانده بدهی شما : 11,844,000 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
3,149,172 تومان1,415,358 توماناقساط 12 ماهه
3,684,135 تومان1,655,791 توماناقساط 10 ماهه
4,486,581 تومان2,016,441 توماناقساط 8 ماهه
5,823,991 تومان2,617,524 توماناقساط 6 ماهه
8,498,810 تومان3,819,690 توماناقساط 4 ماهه
16,523,268 تومان7,426,188 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش