قیمت دلار : 14,050تومان - ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ - پنجشنبه - ساعت :۲۰:۱۸

Dh-5860-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 25,290,000 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :12,645,000 تومان
مانده بدهی شما : 12,645,000 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
3,362,147 تومان1,511,078 توماناقساط 12 ماهه
3,933,290 تومان1,767,771 توماناقساط 10 ماهه
4,790,005 تومان2,152,811 توماناقساط 8 ماهه
6,217,863 تومان2,794,545 توماناقساط 6 ماهه
9,073,578 تومان4,078,013 توماناقساط 4 ماهه
17,640,723 تومان7,928,415 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش