قیمت دلار : 11,660تومان - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - چهارشنبه - ساعت :۰:۳۴

H-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 52,878,100 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :26,439,050 تومان
مانده بدهی شما : 26,439,050 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
5,858,177 تومان2,632,889 توماناقساط 12 ماهه
6,853,332 تومان3,080,149 توماناقساط 10 ماهه
8,346,064 تومان3,751,040 توماناقساط 8 ماهه
10,833,952 تومان4,869,192 توماناقساط 6 ماهه
15,809,726 تومان7,105,495 توماناقساط 4 ماهه
30,737,048 تومان13,814,404 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش