قیمت دلار : 13,170تومان - ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ - دوشنبه - ساعت :۶:۰۳

H-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 59,725,950 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :29,862,975 تومان
مانده بدهی شما : 29,862,975 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
6,616,826 تومان2,973,855 توماناقساط 12 ماهه
7,740,856 تومان3,479,037 توماناقساط 10 ماهه
9,426,901 تومان4,236,810 توماناقساط 8 ماهه
12,236,976 تومان5,499,765 توماناقساط 6 ماهه
17,857,126 تومان8,025,675 توماناقساط 4 ماهه
34,717,575 تومان15,603,404 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش