قیمت دلار : 11,590تومان - ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - چهارشنبه - ساعت :۵:۱۵

H-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 52,560,650 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :26,280,325 تومان
مانده بدهی شما : 26,280,325 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
5,823,008 تومان2,617,082 توماناقساط 12 ماهه
6,812,189 تومان3,061,658 توماناقساط 10 ماهه
8,295,959 تومان3,728,521 توماناقساط 8 ماهه
10,768,911 تومان4,839,960 توماناقساط 6 ماهه
15,714,813 تومان7,062,837 توماناقساط 4 ماهه
30,552,520 تومان13,731,470 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش