قیمت دلار : 13,980تومان - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - دوشنبه - ساعت :۲۱:۲۰

H-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 63,399,300 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :31,699,650 تومان
مانده بدهی شما : 31,699,650 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
7,023,784 تومان3,156,757 توماناقساط 12 ماهه
8,216,946 تومان3,693,009 توماناقساط 10 ماهه
10,006,688 تومان4,497,388 توماناقساط 8 ماهه
12,989,592 تومان5,838,019 توماناقساط 6 ماهه
18,955,400 تومان8,519,281 توماناقساط 4 ماهه
36,852,824 تومان16,563,067 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش