قیمت دلار : 14,050تومان - ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ - پنجشنبه - ساعت :۲۰:۴۰

K-NO : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 37,794,500 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :18,897,250 تومان
مانده بدهی شما : 18,897,250 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
4,187,119 تومان1,881,851 توماناقساط 12 ماهه
4,898,403 تومان2,201,530 توماناقساط 10 ماهه
5,965,330 تومان2,681,047 توماناقساط 8 ماهه
7,743,542 تومان3,480,244 توماناقساط 6 ماهه
11,299,965 تومان5,078,636 توماناقساط 4 ماهه
21,969,234 تومان9,873,813 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش