قیمت دلار : 11,390تومان - ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ - دوشنبه - ساعت :۹:۳۶

K-NO : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 30,639,100 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :15,319,550 تومان
مانده بدهی شما : 15,319,550 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
3,394,397 تومان1,525,572 توماناقساط 12 ماهه
3,971,019 تومان1,784,728 توماناقساط 10 ماهه
4,835,951 تومان2,173,461 توماناقساط 8 ماهه
6,277,505 تومان2,821,350 توماناقساط 6 ماهه
9,160,612 تومان4,117,129 توماناقساط 4 ماهه
17,809,934 تومان8,004,465 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش