قیمت دلار : 13,160تومان - ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ - سه شنبه - ساعت :۱۹:۳۷

K-NO : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 35,400,400 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :17,700,200 تومان
مانده بدهی شما : 17,700,200 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
3,921,885 تومان1,762,645 توماناقساط 12 ماهه
4,588,113 تومان2,062,073 توماناقساط 10 ماهه
5,587,455 تومان2,511,216 توماناقساط 8 ماهه
7,253,026 تومان3,259,787 توماناقساط 6 ماهه
10,584,166 تومان4,756,929 توماناقساط 4 ماهه
20,577,589 تومان9,248,355 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش