قیمت دلار : 14,050تومان - ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ - پنجشنبه - ساعت :۲۰:۱۹

Mrt-Express : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 47,208,000 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :23,604,000 تومان
مانده بدهی شما : 23,604,000 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
5,230,007 تومان2,350,565 توماناقساط 12 ماهه
6,118,452 تومان2,749,866 توماناقساط 10 ماهه
7,451,119 تومان3,348,818 توماناقساط 8 ماهه
9,672,231 تومان4,347,070 توماناقساط 6 ماهه
14,114,454 تومان6,343,575 توماناقساط 4 ماهه
27,441,125 تومان12,333,090 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش