قیمت دلار : 11,630تومان - ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ - چهارشنبه - ساعت :۱۳:۴۰

Mrt-Express : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 39,076,800 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :19,538,400 تومان
مانده بدهی شما : 19,538,400 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
4,329,180 تومان1,945,699 توماناقساط 12 ماهه
5,064,598 تومان2,276,224 توماناقساط 10 ماهه
6,167,723 تومان2,772,011 توماناقساط 8 ماهه
8,006,266 تومان3,598,322 توماناقساط 6 ماهه
11,683,353 تومان5,250,945 توماناقساط 4 ماهه
22,714,611 تومان10,208,814 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش