قیمت دلار : 11,660تومان - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - چهارشنبه - ساعت :۰:۰۶

Mrt-Express : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 39,177,600 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :19,588,800 تومان
مانده بدهی شما : 19,588,800 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
4,340,348 تومان1,950,718 توماناقساط 12 ماهه
5,077,662 تومان2,282,095 توماناقساط 10 ماهه
6,183,633 تومان2,779,161 توماناقساط 8 ماهه
8,026,919 تومان3,607,604 توماناقساط 6 ماهه
11,713,490 تومان5,264,490 توماناقساط 4 ماهه
22,773,204 تومان10,235,148 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش