قیمت دلار : 13,160تومان - ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ - سه شنبه - ساعت :۱۹:۱۴

Mrt-Express : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 44,217,600 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :22,108,800 تومان
مانده بدهی شما : 22,108,800 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
4,898,711 تومان2,201,668 توماناقساط 12 ماهه
5,730,877 تومان2,575,675 توماناقساط 10 ماهه
6,979,126 تومان3,136,686 توماناقساط 8 ماهه
9,059,541 تومان4,071,704 توماناقساط 6 ماهه
13,220,372 تومان5,941,740 توماناقساط 4 ماهه
25,702,862 تومان11,551,848 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش