قیمت دلار : 13,170تومان - ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ - دوشنبه - ساعت :۵:۴۳

Mrt-Express : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 44,251,200 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :22,125,600 تومان
مانده بدهی شما : 22,125,600 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
4,902,434 تومان2,203,341 توماناقساط 12 ماهه
5,735,232 تومان2,577,632 توماناقساط 10 ماهه
6,984,430 تومان3,139,070 توماناقساط 8 ماهه
9,066,426 تومان4,074,798 توماناقساط 6 ماهه
13,230,417 تومان5,946,255 توماناقساط 4 ماهه
25,722,393 تومان11,560,626 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش