قیمت دلار : 13,980تومان - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - دوشنبه - ساعت :۲۱:۳۹

Mt-12-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 25,303,800 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :12,651,900 تومان
مانده بدهی شما : 12,651,900 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
2,803,318 تومان1,259,918 توماناقساط 12 ماهه
3,279,531 تومان1,473,946 توماناقساط 10 ماهه
3,993,849 تومان1,794,988 توماناقساط 8 ماهه
5,184,380 تومان2,330,058 توماناقساط 6 ماهه
7,565,441 تومان3,400,198 توماناقساط 4 ماهه
14,708,624 تومان6,610,618 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش