قیمت دلار : 11,590تومان - ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - چهارشنبه - ساعت :۵:۳۵

Mt-12-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 20,977,900 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :10,488,950 تومان
مانده بدهی شما : 10,488,950 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
2,324,067 تومان1,044,525 توماناقساط 12 ماهه
2,718,867 تومان1,221,963 توماناقساط 10 ماهه
3,311,067 تومان1,488,120 توماناقساط 8 ماهه
4,298,066 تومان1,931,715 توماناقساط 6 ماهه
6,272,064 تومان2,818,905 توماناقساط 4 ماهه
12,194,060 تومان5,480,476 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش