قیمت دلار : 13,170تومان - ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ - دوشنبه - ساعت :۶:۲۶

Mt-12-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 23,837,700 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :11,918,850 تومان
مانده بدهی شما : 11,918,850 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
2,640,894 تومان1,186,919 توماناقساط 12 ماهه
3,089,515 تومان1,388,546 توماناقساط 10 ماهه
3,762,446 تومان1,690,987 توماناقساط 8 ماهه
4,883,997 تومان2,195,055 توماناقساط 6 ماهه
7,127,100 تومان3,203,191 توماناقساط 4 ماهه
13,856,408 تومان6,227,599 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش