قیمت دلار : 11,660تومان - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - چهارشنبه - ساعت :۰:۵۷

Mt-12-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 21,104,600 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :10,552,300 تومان
مانده بدهی شما : 10,552,300 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
2,338,104 تومان1,050,833 توماناقساط 12 ماهه
2,735,288 تومان1,229,343 توماناقساط 10 ماهه
3,331,064 تومان1,497,108 توماناقساط 8 ماهه
4,324,025 تومان1,943,382 توماناقساط 6 ماهه
6,309,946 تومان2,835,931 توماناقساط 4 ماهه
12,267,708 تومان5,513,577 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش