قیمت دلار : 13,170تومان - ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ - دوشنبه - ساعت :۶:۲۳

Zm-5860-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 34,900,500 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :17,450,250 تومان
مانده بدهی شما : 17,450,250 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
3,866,503 تومان1,737,754 توماناقساط 12 ماهه
4,523,323 تومان2,032,954 توماناقساط 10 ماهه
5,508,553 تومان2,475,754 توماناقساط 8 ماهه
7,150,603 تومان3,213,754 توماناقساط 6 ماهه
10,434,704 تومان4,689,755 توماناقساط 4 ماهه
20,287,006 تومان9,117,756 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش