قیمت دلار : 11,660تومان - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - چهارشنبه - ساعت :۰:۵۵

Zm-5860-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 30,899,000 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :15,449,500 تومان
مانده بدهی شما : 15,449,500 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
3,423,191 تومان1,538,513 توماناقساط 12 ماهه
4,004,704 تومان1,799,867 توماناقساط 10 ماهه
4,876,973 تومان2,191,898 توماناقساط 8 ماهه
6,330,754 تومان2,845,283 توماناقساط 6 ماهه
9,238,318 تومان4,152,053 توماناقساط 4 ماهه
17,961,009 تومان8,072,364 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش