قیمت دلار : 11,590تومان - ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - چهارشنبه - ساعت :۵:۳۳

Zm-5860-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 30,713,500 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :15,356,750 تومان
مانده بدهی شما : 15,356,750 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
3,402,640 تومان1,529,276 توماناقساط 12 ماهه
3,980,662 تومان1,789,061 توماناقساط 10 ماهه
4,847,694 تومان2,178,739 توماناقساط 8 ماهه
6,292,748 تومان2,828,201 توماناقساط 6 ماهه
9,182,857 تومان4,127,127 توماناقساط 4 ماهه
17,853,182 تومان8,023,902 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش