قیمت دلار : 13,980تومان - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - دوشنبه - ساعت :۲۱:۳۷

Zm-5860-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 37,047,000 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :18,523,500 تومان
مانده بدهی شما : 18,523,500 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
4,104,306 تومان1,844,632 توماناقساط 12 ماهه
4,801,523 تومان2,157,988 توماناقساط 10 ماهه
5,847,348 تومان2,628,022 توماناقساط 8 ماهه
7,590,390 تومان3,411,411 توماناقساط 6 ماهه
11,076,474 تومان4,978,191 توماناقساط 4 ماهه
21,534,726 تومان9,678,529 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش