قیمت دلار : 13,170تومان - ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ - دوشنبه - ساعت :۵:۴۰

Zm-600-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 38,522,250 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :19,261,125 تومان
مانده بدهی شما : 19,261,125 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
4,267,744 تومان1,918,087 توماناقساط 12 ماهه
4,992,724 تومان2,243,921 توماناقساط 10 ماهه
6,080,195 تومان2,732,672 توماناقساط 8 ماهه
7,892,647 تومان3,547,257 توماناقساط 6 ماهه
11,517,551 تومان5,176,427 توماناقساط 4 ماهه
22,392,262 تومان10,063,938 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش