قیمت دلار : 13,980تومان - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - دوشنبه - ساعت :۲۰:۵۳

Zm-600-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 40,891,500 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :20,445,750 تومان
مانده بدهی شما : 20,445,750 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
4,530,224 تومان2,036,056 توماناقساط 12 ماهه
5,299,794 تومان2,381,930 توماناقساط 10 ماهه
6,454,148 تومان2,900,741 توماناقساط 8 ماهه
8,378,072 تومان3,765,426 توماناقساط 6 ماهه
12,225,920 تومان5,494,795 توماناقساط 4 ماهه
23,769,462 تومان10,682,904 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش