قیمت دلار : 11,660تومان - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - چهارشنبه - ساعت :۰:۰۰

Zm-600-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 34,105,500 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :17,052,750 تومان
مانده بدهی شما : 17,052,750 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
3,778,428 تومان1,698,170 توماناقساط 12 ماهه
4,420,286 تومان1,986,645 توماناقساط 10 ماهه
5,383,074 تومان2,419,359 توماناقساط 8 ماهه
6,987,720 تومان3,140,548 توماناقساط 6 ماهه
10,197,012 تومان4,582,927 توماناقساط 4 ماهه
19,824,888 تومان8,910,062 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش