قیمت دلار : 11,590تومان - ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - چهارشنبه - ساعت :۴:۴۷

Zm-600-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 33,900,750 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :16,950,375 تومان
مانده بدهی شما : 16,950,375 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
3,755,744 تومان1,687,975 توماناقساط 12 ماهه
4,393,749 تومان1,974,719 توماناقساط 10 ماهه
5,350,757 تومان2,404,834 توماناقساط 8 ماهه
6,945,769 تومان3,121,694 توماناقساط 6 ماهه
10,135,795 تومان4,555,413 توماناقساط 4 ماهه
19,705,870 تومان8,856,571 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش