قیمت دلار : 11,660تومان - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - چهارشنبه - ساعت :۱:۱۲

Zm-6110-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 49,496,700 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :24,748,350 تومان
مانده بدهی شما : 24,748,350 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
5,483,564 تومان2,464,523 توماناقساط 12 ماهه
6,415,082 تومان2,883,183 توماناقساط 10 ماهه
7,812,358 تومان3,511,172 توماناقساط 8 ماهه
10,141,152 تومان4,557,821 توماناقساط 6 ماهه
14,798,740 تومان6,651,119 توماناقساط 4 ماهه
28,771,504 تومان12,931,013 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش