قیمت دلار : 13,980تومان - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - دوشنبه - ساعت :۲۱:۵۱

Zm-6110-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 59,345,100 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :29,672,550 تومان
مانده بدهی شما : 29,672,550 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
6,574,633 تومان2,954,891 توماناقساط 12 ماهه
7,691,496 تومان3,456,852 توماناقساط 10 ماهه
9,366,789 تومان4,209,793 توماناقساط 8 ماهه
12,158,946 تومان5,464,695 توماناقساط 6 ماهه
17,743,258 تومان7,974,498 توماناقساط 4 ماهه
34,496,194 تومان15,503,907 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش