قیمت دلار : 13,170تومان - ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ - دوشنبه - ساعت :۶:۴۱

Zm-6110-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 55,906,650 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :27,953,325 تومان
مانده بدهی شما : 27,953,325 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
6,193,700 تومان2,783,685 توماناقساط 12 ماهه
7,245,851 تومان3,256,562 توماناقساط 10 ماهه
8,824,079 تومان3,965,878 توماناقساط 8 ماهه
11,454,457 تومان5,148,071 توماناقساط 6 ماهه
16,715,215 تومان7,512,456 توماناقساط 4 ماهه
32,497,487 تومان14,605,612 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش