قیمت دلار : 11,590تومان - ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - چهارشنبه - ساعت :۵:۴۹

Zm-6110-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 49,199,550 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :24,599,775 تومان
مانده بدهی شما : 24,599,775 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
5,450,644 تومان2,449,728 توماناقساط 12 ماهه
6,376,569 تومان2,865,874 توماناقساط 10 ماهه
7,765,457 تومان3,490,093 توماناقساط 8 ماهه
10,080,270 تومان4,530,459 توماناقساط 6 ماهه
14,709,897 تومان6,611,190 توماناقساط 4 ماهه
28,598,776 تومان12,853,382 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش