قیمت دلار : 13,170تومان - ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ - دوشنبه - ساعت :۶:۳۵

Zm-R6200-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 73,093,500 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :36,546,750 تومان
مانده بدهی شما : 36,546,750 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
8,097,770 تومان3,639,447 توماناقساط 12 ماهه
9,473,374 تومان4,257,696 توماناقساط 10 ماهه
11,536,781 تومان5,185,070 توماناقساط 8 ماهه
14,975,792 تومان6,730,693 توماناقساط 6 ماهه
21,853,814 تومان9,821,939 توماناقساط 4 ماهه
42,487,881 تومان19,095,677 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش