قیمت دلار : 13,980تومان - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - دوشنبه - ساعت :۲۱:۴۶

Zm-R6200-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 77,589,000 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :38,794,500 تومان
مانده بدهی شما : 38,794,500 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
8,595,811 تومان3,863,286 توماناقساط 12 ماهه
10,056,019 تومان4,519,559 توماناقساط 10 ماهه
12,246,333 تومان5,503,970 توماناقساط 8 ماهه
15,896,855 تومان7,144,654 توماناقساط 6 ماهه
23,197,899 تومان10,426,022 توماناقساط 4 ماهه
45,101,031 تومان20,270,126 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش