قیمت دلار : 11,630تومان - ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ - چهارشنبه - ساعت :۱۴:۳۷

Zm-R6200-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 64,546,500 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :32,273,250 تومان
مانده بدهی شما : 32,273,250 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
7,150,878 تومان3,213,878 توماناقساط 12 ماهه
8,365,630 تومان3,759,834 توماناقساط 10 ماهه
10,187,757 تومان4,578,767 توماناقساط 8 ماهه
13,224,637 تومان5,943,657 توماناقساط 6 ماهه
19,298,395 تومان8,673,436 توماناقساط 4 ماهه
37,519,670 تومان16,862,773 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش