سرفصل های ویژه بازار کار

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

بازدیدها: ۶۵۲۸

جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF

و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوری
شماره موبایل خود را ثبت نمائید !
دریافت فایل
جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF

و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوری
شماره موبایل خود را ثبت نمائید !
دریافت فایل


صدور مدرک دوره حضوری

شما با گذراندن دوره های آموزش مجازی پارسه میتوانید مدرک دوره حضوری دریافت نمائید.

بازدیدها: ۶۵۲۸

جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF

و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوری
شماره موبایل خود را ثبت نمائید !
دریافت فایل
جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF

و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوری
شماره موبایل خود را ثبت نمائید !
دریافت فایل


امکان رفع اشکال حضوری تا ۳جلسه

شما میتوانید با گذراندن دوره آموزش مجازی پارسه تا ۳ جلسه جهت رفع اشکال در کلاس های حضوری آموزشگاه شرکت نمائید.

بازدیدها: ۶۵۲۸

جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF

و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوری
شماره موبایل خود را ثبت نمائید !
دریافت فایل
جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF

و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوری
شماره موبایل خود را ثبت نمائید !
دریافت فایل


چرا آموزش مجازی پارسه ؟

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

بازدیدها: ۶۵۲۸

جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF

و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوری
شماره موبایل خود را ثبت نمائید !
دریافت فایل
جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF

و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوری
شماره موبایل خود را ثبت نمائید !
دریافت فایل


چرا آموزش مجازی پارسه ؟

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

بازدیدها: ۶۵۲۸

جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF

و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوری
شماره موبایل خود را ثبت نمائید !
دریافت فایل
جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF

و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوری
شماره موبایل خود را ثبت نمائید !
دریافت فایل


چرا آموزش مجازی پارسه ؟

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

بازدیدها: ۶۵۲۸

جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF

و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوری
شماره موبایل خود را ثبت نمائید !
دریافت فایل
جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF

و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوری
شماره موبایل خود را ثبت نمائید !
دریافت فایل


چرا آموزش مجازی پارسه ؟

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

بازدیدها: ۶۵۲۸

جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF

و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوری
شماره موبایل خود را ثبت نمائید !
دریافت فایل
جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF

و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوری
شماره موبایل خود را ثبت نمائید !
دریافت فایل


چرا آموزش مجازی پارسه ؟

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

بازدیدها: ۶۵۲۸

جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF

و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوری
شماره موبایل خود را ثبت نمائید !
دریافت فایل
جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF

و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوری
شماره موبایل خود را ثبت نمائید !
دریافت فایل


سوالات متداول در مورد آموزش مجازی

لطفا سوالات خودرا در بخش سوالات متداول برای ما اراسال کنید تا به همراه پاسخ در این بخش اضافه بشه

لیست دوره های آموزش مجازی پارسه

آموزش تعمیرات ضبط و دزدگیر ماشین آموزشگاه پارسه امکان رزرو با ۵۰/۰۰۰

بدون امتیاز ۰ رای
 

بازدیدها: ۱۴ جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوریشماره موبایل خود را ثبت نمائید !دریافت فایل جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF و دریافت کد…

group۰
۵۰۰۰۰تومان

آموزش تعمیرات ایسیو ecu آموزشگاه پارسه با امکان رزرو با ۵۰/۰۰۰

بدون امتیاز ۰ رای
 

بازدیدها: ۱۰۶ جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوریشماره موبایل خود را ثبت نمائید !دریافت فایل جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF و دریافت کد…

group۰
۵۰۰۰۰تومان

آموزش تعمیرات هارد دیسک آموزشگاه پارسه امکان رزرو با ۵۰/۰۰۰

بدون امتیاز ۰ رای
 

بازدیدها: ۲۵ جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوریشماره موبایل خود را ثبت نمائید !دریافت فایل جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF و دریافت کد…

group۰
۵۰۰۰۰تومان

آموزش تعمیرات تلویزیون و مانیتور آموزشگاه پارسه امکان رزرو با ۵۰/۰۰۰

بدون امتیاز ۰ رای
 

بازدیدها: ۱۴۹ جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوریشماره موبایل خود را ثبت نمائید !دریافت فایل جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF و دریافت کد…

group۰
۵۰۰۰۰تومان

آدرس دقیق موسسه در گوگل مپ

با همکاری و مجوز انستیتو ایز ایران ، سازمان فنی و حرفه ای و پارسه

با همکاری و مجوز

بازدیدها: ۶۵۲۸

جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF
و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوری
شماره موبایل خود را ثبت نمائید !
دریافت فایل
جهت دانــلود رایگـــــــــان فایــــــــل PDF
و دریافت کد تخفیف ۸۰% دوره های غیرحضوری
شماره موبایل خود را ثبت نمائید !
دریافت فایل